Vertrouwelijkheid en Privacy tijdens de coaching

Tijdens de coaching leg ik een dossier aan. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede coaching te bieden. De wet verplicht me om deze dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten

U heeft als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie, die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u me vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u me verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht me te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik, in principe, inga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Ik heb als coach een geheimhoudingsplicht.

In het geval van coaching bij leerkrachten: omdat alle gesprekken vertrouwelijk zijn, zal ik alleen datgene met de werkgever bespreken waar de coachee toestemming voor heeft gegeven. Verslaglegging of overleg met derden zal alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de coachee.

In het geval van coaching bij kinderen: omdat alle gesprekken met het kind vertrouwelijk zijn, zal ik alleen datgene met de ouder(s) bespreken waar het kind toestemming voor heeft gegeven. Vanzelfsprekend houd ik u wel op de hoogte van de ontwikkelingen die het kind doormaakt. Daarbij is uw betrokkenheid bij het traject van essentieel belang. Uitzonderingen op het bovenstaande geschreven kunnen worden gemaakt wanneer de veiligheid van het kind en/of anderen in gevaar is. Verslaglegging of overleg met derden zal alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van ouder(s).

Rechten

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf, maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

VOG

Ik ben in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@chantalpost.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Privacy Policy Website

privacy- en cookies

Deze website slaat geen gegevens van u op, ook volgt deze website aan de hand van cookies uw surfgedrag niet. Maar deze site bevat wel links naar Facebook, Instagram en LinkedIn. Het kan zijn dat deze sites cookies in uw browser opslaan, als u op die links klikt. Daar heb ik geen invloed op. Wilt u die cookies niet, stel uw browser dan zo in, dat cookies niet worden geaccepteerd.

Logbestanden

Webservers maken zogeheten logbestanden aan, die het verkeer naar een website vastleggen. Dat doet ook de server waar deze website is ondergebracht. Daar zijn verschillende redenen voor:

  1. Hostingproviders zijn door de overheid verplicht om deze bestanden gedurende een aantal maanden te bewaren.
  2. Logbestanden kunnen helpen bij de opsporingen van onrechtmatige inbraakpogingen op de server.
  3. Met deze logbestanden kunnen anonieme bezoekstatistieken worden gegenereerd. Wij kunnen met deze bestanden niet zijn wie u bent.
Inzagerecht en klachtrecht

Bent u klant van ‘Met Chantal’ of heeft u persoonsgegevens met me gedeeld? Dan heeft u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, aan te passen en/of te verwijderen. De door u ingevulde persoonsgegevens kunt u opvragen. Zijn er vragen, specifieke verzoeken of klachten? Neem dan contact met me op via info@chantalpost.nl. U heeft ook recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons